Otvorený list pánovi primátorovi

Učitelia žilinských škôl formulovali otvorený list pánovi primátorovi mesta Žilina Ing. Igorovi Chomovi, ktorý je reakciou na jeho FB status z 26. januára 2016. Uvádzame jeho presný odpis:

Vážený pán primátor,

vzhľadom na súčasné dianie na školách, vyplývajúce z rozhodnutí učiteľov prejaviť podporu potrebným zmenám vo vzdelávaní, a Vaše následné verejné vyjadrenia k tejto téme, radi by sme i my – žilinskí učitelia - vstúpili do otvorenej komunikácie.

Reakcie, ktoré ste publikovali v statuse na Vašej osobnej stránke v sociálnej sieti FB a v článku Štrajk pokračuje Žilinského večerníka, považujeme za znevažujúce, ba až dehonestujúce našu profesiu. Zdá sa, že prvotnou motiváciou Vašich vyjadrení je udržať žilinské školy otvorené, aby mali rodičia kde „odkladať“ svoje deti, bez ohľadu na to, v akej situácii sa dnešné vzdelávanie a školstvo nachádza a aká kvalita obsahu a prostredia sa rodičom v školách ponúka. Je pre nás nepochopiteľné, ako môžete takto neuvážene  podsúvať verejnosti vyjadrenia, ktoré sú v rozpore so situáciou v školách a s možnosťami mesta Žilina.

Vo svojom statuse na sociálnej sieti FB z 26. januára 2016 sa na tému udalostí v školách zamýšľate: „Prečo nikto z učiteľov neprišiel diskutovať o možnostiach mesta so mnou, s prednostom, či s vedúcou odboru školstva.“ Keďže mesto nemá žiadne kompetencie riešiť problémy, kvôli ktorým vznikla iniciatíva štrajku /zvýšenie tarifných platov, navýšenie štátneho rozpočtu a novela zákona č. 317/2009/, učitelia to nepovažovali a ani nepovažujú za adekvátne.

V tom istom statuse, pán primátor, rozhodne deklarujete, že „budete pokračovať v pomáhaní školám, aby sa dokončila zmysluplná racionalizácia škôl, aby školy boli plné, aby platy učiteľom rástli, aby podmienky pre žiakov boli stále lepšie.” Pre občanov – rodičov, to znamená, že spolu so školami ostávajú v neistote, či ich škola bude pokračovať i v ďalších školských rokoch, či ich deti budú v tej istej triede, s tými istými spolužiakmi, v prostredí, ktoré chcú a sami si vybrali a považujú ho za najlepšie pre ich dieťa. V meste  školy neustále bojujú s náročnou integráciou detí, ktorá bez požadovaných asistentov a odbornej podpory nie je efektívna pre integrovaných ani integrujúcich. Napriek tomu stále dochádza ku spájaniu už takto komplikovaných kolektívov do nových väčších skupín žiakov v mene „zmysluplnej racionalizácie”. Vzniká teda otázka, pre koho je takáto racionalizácia prospešná a aký je jej cieľ?  Plné školy? Lepšie podmienky pre žiakov? Alebo rast učiteľských platov?

Podľa Vás,  pán primátor, /ďalšia citácia spomínaného statusu na FB/ „sa skupinka učiteľov nechala v dobrej viere zneužiť na politické ciele a ambície niekoho, koho možno ani nepoznajú”. Opak je pravdou. Z dostupných politických preferencií v rámci mesta Žilina je jasné, že i mnohí z radov učiteľov mesta Žilina sú či už voličmi, alebo sympatizantmi strany SMER-SD. Na základe tejto skutočnosti i oni volili  Vás, pán primátor. Progresívny program súčasnej vlády na obdobie 2012-2016 vo svojej 5. časti Znalostná spoločnosť a vzdelávanie na str. 27 totiž jasne uvádzal: „Za dôležitú úlohu v oblasti školstva vláda považuje zabezpečenie výraznejšej úlohy a postavenia učiteľov všetkých stupňov škôl v spoločnosti, preto okrem odborného a sociálneho aspektu sa musí zvýrazniť aj jeho celospoločenská pozícia, t. j. politická, odborná a laická podpora učiteľskej profesie a, samozrejme, aj finančné ohodnotenie”. Vláda Slovenskej republiky preto okrem zvyšovania tabuľkového tarifného ohodnotenia učiteľov pokračovala i v navýšení mzdového rozpočtu o financie na osobné príplatky, aby bolo možné efektívne oceniť kvalitatívny prínos učiteľa na jeho pracovisku. V meste Žilina boli tieto príplatky v roku 2003 pozastavené a prestali byť vyplácané rovnomerne všetkým zamestnancom.  Pán primátor, nezjednali ste nápravu a neobnovili spravodlivé osobné ohodnotenie všetkých pedagogických a odborných zamestnancov bez ohľadu na ich miesto pracoviska tak, ako to zaručuje programové zameranie strany. Tieto vyčlenené prostriedky sa v meste naďalej používajú spôsobom, ktorý kvalitu práce Vašich pedagogických a odborných zamestnancov nerozlišuje. Vláda Slovenskej republiky tieto prostriedky vo svojom rozpočte už dávno pre učiteľov vyčlenila a naplnila tak, v rámci možností,  svoje programové vyhlásenia.  Ako ste vlastne v meste Žilina tieto prostriedky použili, keďže vám zákon umožňuje presunúť ich na iné účely? Na základe čoho mestskí učitelia musia niesť túto mzdovú stratu už 13 rokov, napriek tomu, že programové smerovanie strany SMER-SD garantuje stabilitu a istotu pre ľudí? Neveríme, že s takýmto prístupom k učiteľom a odborným zamestnancom sa vládna strana SMER-SD stotožňuje. Je nám ľúto, že politické ciele a ambície legitímne zvoleného riadenia našeho mesta v týchto intenciách neboli naplnené spravodlivo a s ohľadom na každého zamestnanca.

Za nie veľmi šťastnú, z hľadiska „celospoločenského zvýraznenia pozície učiteľa”, považujeme i štylizáciu Vášho vyjadrenia k dátumu ukončenia štrajku na základnej škole na Hájiku /zverejnené v Žilinskom večerníku, 2. 2. 2016, v článku – Stále v štrajku/. V článku Vás citujú: „Zvláštne je aj to, že ZŠ na Hájiku nebude štrajkovať 5. 2., lebo majú ples. Ja to vidím všetko účelovo koordinované a pripadá mi to nekorektné voči rodičom a žiakom...“. V skutočnosti sa podľa vyjadrenia vedenia školy plesu z učiteľského zboru zúčastnia len dvaja pedagógovia a školský ples sa vo všeobecnosti v učiteľskej komunite chápe už roky predovšetkým ako ples rodičov. Vedenie školy ďalej citujeme: „Učitelia našej školy tradične pripravujú niekoľko hodín dôstojné prostredie v školskej jedálni napriek tomu, že to nemajú vo svojej pracovnej náplni. Organizátorom plesu tak šetria nemalé prostriedky, ktoré by museli vynaložiť na zaplatenie profesionálnej cateringovej spoločnosti. Učitelia sa práve preto rozhodli štrajkom neznepríjemňovať rodičom a priateľom školy organizáciu dlho pripravovanej spoločenskej udalosti.“ Nechápeme, prečo by táto dobrá vôľa učiteľov na Hájiku mala byť vďaka Vám verejnosťou chápaná ako dôvod na spochybnenie legitímnosti konania spomínaného kolektívu učiteľov, ich verejné znevažovanie a pokus o obvinenie z účelovej vypočítavosti.

Veríme, že tieto vyjadrenia sú iba výsledkom Vašej neinformovanosti, prípadne pracovnej vyťaženosti, ktorá Vám bráni v nadobudnutí komplexného prehľadu o problematike v žilinských školách. Inak by tieto vyjadrenia museli byť hodnotené ako účelové zavádzanie verejnosti, čo by nás osobne mrzelo.

Skutočne vítame a oceňujeme Vaše vyjadrenie, že v rámci originálnych kompetencií mesta ste pripravený spolu so svojimi pracovníkmi zlepšovať, čo sa zlepšiť dá.

Napriek tomu ostávame v štrajkovej pohotovosti, nakoľko vzdelávanie podľa slov nášho pána ministra školstva potrebuje „silnú politickú garanciu” a tá sa práve v týchto dňoch buduje. Odmietame sa totiž ďalej svojím mlčaním spolupodieľať na tom, aby akékoľvek školy a deti v tejto krajine - nie svojou vinou - boli vystavené systému vzdelávania, ktorý nespĺňa požiadavky náročnosti dnešnej doby. Systému, ktorý negarantuje dostatočný prísun a objem poznatkov, ktoré žiakom zabezpečia ich plnohodnotný rozvoj v ich budúcom profesionálnom i osobnom živote. Štrajkom potvrdzujeme žiadosť, aby sa zodpovední týmto začali neodkladne a preukázateľne zaoberať.

Veríme, že presadenie „politickej garancie” už uskutočnených krokov v oblasti školstva našej súčasnej vlády nebude mať v školách zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina ďalej prekážky.

S úctou

učitelia žilinských škôl